Academia de Administrare Publică

Academia de Administrare Publică
Tara: 
Localitate: 
Categorie: 
Latitudine: 
47.002045589164
Longitudine: 
28.77676492297
Facebook: 
Rating: 
No votes yet
Academia de Administrare Publică - Academia de Administrare Publică este una dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior din ţară. Aici activează un corp profesoral de o înaltă calificare, cu vaste cunoştinţe în domeniului managementului, administrării publice, dreptului şi a relaţiilor internaţionale. În cei peste 20 ani de activitate Academia a parcurs o evoluţie calitativ nouă, fiind considerată, pe bună drep­tate, un centru elitar de promovare a politicii de stat în domeniul administraţiei publice, de instruire şi dezvoltare profesională a funcţionarilor publici de toate nivelurile. În prezent, Academia de Administrare Publică reprezintă o instituţie de prestigiu, în cadrul căreia se formează o viziune nouă, o gîndire creatoare şi concepţie modernă asupra societăţii contemporane la sute şi mii de funcţionari publici din Republica Moldova. Structura Academiei include 2 departamente (masterat și dezvoltare profesională), 5 catedre de specialitate, 1 direcție generală, 2 direcții (inclusiv cooperare internaţională și investigații științifice) și 3 secţii (biblioteca ştiinţifică, activitate editorială și cantina). Factorul major în asigurarea şi menţinerea performanţelor îi revine colectivului profesoral-didactic bine instruit şi specialiştilor experimentaţi ai Academiei, care promovează şi transmit cunoştinţe prin activităţile didactice, de cer­cetare ştiinţifică, dezbateri, documentarea şi publicarea materialului analitic precum şi recomandări metodice în problemele serviciului public. Rodul muncii noastre, despre care astăzi vorbim cu mândrie, sunt ab­solvenţii instituţiei – deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, conducători de diferite ranguri, funcţionari din cadrul autorităţilor publice centrale şi locale, manageri ai instituţiilor de stat, specialişti din diferite domenii ale societăţii. De la fondarea Academiei, peste 4000 de persoane au devenit specialişti cu studii superioare, postuniversitare şi de masterat. Din an în an se extinde numărul funcţionarilor din autorităţile publice care au absolvit cursuri de formare şi dezvoltare profesională şi care la moment constituie peste 22 mii persoane. Una dintre preocupările ma­jore ale Academiei este cali­tatea instruirii, atât a masteranzilor, doctoranzilor, cât şi a funcţionarilor publici delegaţi de către organele administraţiei publice centrale şi locale. Integrarea tehnologiei informaţionale în cadrul fiecărei discipline academice, constituie o preocupare continuă, conducerea acade­miei urmărind prin aceasta modernizarea procesului de studiu. În paralel cu activitatea didactică, este promovată şi susţinută activitatea de cerc­etare – cartea de vizită a Acade­miei de Administrare Publică. Astfel, fiecare specialitate are un plan de cercetare ştiinţifică şi un plan editorial, participă la conferinţe sau simpozioane in­terne şi internaţionale. Academia este implicată în elaborarea diverselor documente şi perfectarea cadrului legal destinat serviciului public, statutului şi deontologiei funcţionarului public. În cadrul procesului de realizare a reformelor complexe în administraţia publică, corpul ştiinţifico-didactic şi managerial al Academiei elaborează proiecte de legi, concepţii şi strategii naţionale. În scopul optimizării organizatorice şi eficientizării investigaţilor ştiinţifice în domeniul dat, au fost create şi activează cu succes 4 laboratoare ştiinţifice specializate. O importanţă primordială i se atribuie cooperării internaţionale a Academiei, intensificării colaborării cu instituţiile similare de peste hotare, desfăşurării activităţilor în comun cu misiunile diplomatice, acreditate la Chişinău. Conform acordurilor semnate, Academia cooperează, în prezent, cu 16 instituţii de profil de peste hotare, cu 32 de misiuni diplomatice şi organizaţii internaţionale, acreditate în Republica Moldova. Actualmente, conceptul instruirii din cadrul Academiei corespunde standardelor educaţionale naţionale şi internaţionale. Planurile de învăţământ au fost revăzute şi ajustate la necesităţile de instruire a funcţionarilor publici, optimizate conţinuturile şi formele de organizare a procesului de instruire. Ajustarea la standardele europene a procesului de instruire şi dezvoltare profesională, precum şi îndeplinirea celor cinci mari funcţiuni (instruire, educaţie, creaţie ştiinţifică, cultura administrativa şi juridică, viaţă academică) vor contribui ca Academia de Administrare Publică să devină şcoala conştiinţei, demnităţii şi voinţei poporului, şcoală înaltă care valorifică forţele supe­rioare ale demnităţii intelectuale şi morale, făcând din omul profesionist un complet stăpân pe destinul său, devotat comunităţii şi ţării.